VILKÅR OG BETINGELSER FOR TRAVEL2FOOTBALL AS SESONGEN 2016/2017

Det er kundens ansvar å gjøre seg kjent med disse vilkår og betingelser. En eventuell bekreftelse av mottatt tilbud er en aksept av vilkårene, og de gjelder for hele bestillingen.

PRISER: Prisene er kalkulert etter dagens valutakurs, og vil eventuelt korrigeres ved store økninger i valutakursen. Prisen kan også endres som følge av økninger i transportomkostninger, herunder drivstoffpriser samt endringer i skatter, avgifter eller gebyrer for visse tjenesteytelser, så som lufthavns-, landings- eller startavgifter.  

Pris oppgitt i tilbud gjelder så lenge det er ledig kapasitet. Vi oppfordrer til å foreta tidlig reservasjon, da prisen kan forandres hvis vi blir ”utsolgt” og må kjøpe inn ekstra billetter til nevnte kamp(er).

Er flybilletter bestilt fra Travel2football AS, og flyselskapene senere øker sine flyavgifter, vil dette bli etterfakturert.

HVA SOM ER INKLUDERT: Alt som står oppgitt under ”prisen inkluderer” i tilbudet er inkludert. Alle tilleggsbestillinger, samt eventuelle endringer, spesifiseres som tillegg.

KAMPBILLETTER: Det er ikke mulig å spesifisere seteplassering ved bestilling, da Travel2football AS må vurdere gruppesammensetningen til hver enkelt kamp, slik at alle våre gjester får best mulig plassering. Vi har faste plasser hos mange lag, så vi vil så langt det lar seg gjøre, sørge for at alle som reiser sammen sitter samlet. Alle våre billetter er blant hjemmelagets supportere som angitt på våre hjemmesider om ikke annet er avtalt.  Dersom du støtter bortelaget på kamp, ta hensyn og ikke provoser omgivelsene.

Unntaket her vil være når norske landslag spiller i utlandet, eller kamper på nøytral bane.

BESTILLING: Bestillingen må gjøres skriftlig, enten via E – post eller telefaks, direkte til Travel2football AS. Spesielle betingelser kan gjelde ved gruppebestillinger (mer enn 10 personer). Våre fotballpakker er ikke refunderbare i innkjøp fra våre leverandører og vil således heller ikke være refunderbare for våre kunder. Når vi har mottatt en skriftlig bestilling er den å regne som bindende. Eventuell avbestilling eller reduksjon av antall personer, gir ingen rett til refusjon eller prisreduksjon.

BETALING: Faktura for hele bestillingen sendes innen en uke etter at Travel2football Norge har mottatt skriftlig bekreftelse på gitte tilbud.

-      Dersom bestilling er gjort mer enn 8 uker før reisen skal gjennomføres gis det 30 dagers betalingstid fra fakturautstedelse.

-      Ved bestilling mindre enn 8 uker før avreise vil det være omgående betaling ved mottak av faktura som gjelder.

-      Unntaket er flybestillinger, som har omgående forfall uansett tidspunkt for bestilling.

FLYBILLETTER: Flybilletter utstedes i de fleste tilfeller samme dag som de bestilles. I den grad det er mulig å endre eller avbestille flybilletter vil dette, ut fra det aktuelle flyselskapets regelverk, medføre gebyrer/kostnader for de reisende.

ENDRINGER: En betalt reise kan overdras til andre, dersom denne personen oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta i pakkerreisen, forutsatt at han har underrettet Travel2football AS om dette i rimelig tid. Overdragelse kan likevel bare skje, dersom det aksepteres av flyselskap og evt. andre underleverandører. Travel2Football AS vil ta et administrasjonsgebyr på kr 250,- per navneendring i tillegg til eventuelle gebyrer fra flyselskap og andre underleverandører. Den som overdrar reisen og den som får reisen overdratt til seg, hefter solidarisk for betaling av eventuelt restbeløp og de ekstra omkostninger som påløper som følge av overdragelsen.

KANSELLERINGER / REFUSJONER: Kunden har rett til å avbestille pakkereisen med full refusjon dersom:

-      Det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før avreise, påvises krig eller krigstilstand, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre liknende tilfeller, og det er rimelig grunn til å anta at disse forholdene også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til etter avtalen. Tilsvarende gjelder der slike begivenheter inntreffer på reiseruten og dette innebærer en reell risiko for kunden.

Merk at kunden ikke har rett til å avbestille etter disse reglene dersom bestillingen ble inngått til tross for at kunden kjente eller måtte kjenne til den begivenheten som påberopes som grunnlag for avbestilling.

 -      Travel2Football AS ikke kan levere i henhold til tilbudet kunden har akseptert. Merk at det her dreier seg om Travel2football AS sin evne til levering, og at dette ikke gjelder ved flytting/utsettelser av kamper, flytting/overbooking av fly.

Alle andre grunner til kansellering/endring i antall vil bli belastet med 100 % av turprisen.

Travel2football Norge har rett til å kansellere pakkereisen, mot full refusjon av reisens pris, dersom det på bestemmelsesstedet har oppstått forhold man ikke er herre over, og som man ikke kunne ha forutsatt da påmeldingen ble bindende, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre liknende tilfeller som gjør det vanskelig eller utilrådelig å avvikle reisen. Det samme gjelder dersom det foreligger forhold på bestemmelsesstedet som gjør det utilrådelig å reise på grunn av risiko for den reisendes liv og helse.

ENDRING AV KAMPDATO: 
Blir en kamp flyttet fra opprinnelig dato/helg (fredag, lørdag, søndag, mandag) på grunn av tv-sendinger, oppsatte FA Cup/Carling Cup/Champions League kamper eller andre hendelser vi ikke er herre over, tilbyr vi følgende muligheter; 

-        Endre evt. opphold slik at man får sett den/de bestilte kamper

-        Beholde datoene som er bestilt og få billetter til en annen kamp i området med reduksjon/tillegg i prisen lik pris på ny kamp  

-        Flytte hele oppholdet til en annen dato og kamp med reduksjon/tillegg i prisen lik pris på ny kamp

Blir en kamp flyttet på grunn av tv-sendinger innenfor oppsatt helg (fredag, lørdag, søndag, mandag) tilbyr vi følgende muligheter;

-        Utvide evt. opphold med flere netter slik at man rekker den/de bestilte kampene

-        Opprettholde antall netter, men endre ankomst og avreisedato slik at man rekker den/de bestilte kampene

FORSIKRING: Travel2football AS anbefaler alle våre reisende å tegne en privat reiseforsikring, som inkluderer avbestillingsforsikring ved sykdom. Dette må gjøres direkte hos valgte forsikringsselskap, og til informasjon vil en helårsforsikring gjerne være det beste alternativet.

REISEDOKUMENTER: Reisedokumenter og annen nødvendig informasjon sendes ut ca. 2 uker før avreise, eller når innbetaling av reise er foretatt, og denne er registrert av Travel2football AS. Unntaket vil være kampbilletter, som leveres ut på hotellet senest kl. 21.00 dagen før kampen.

REKLAMASJON: Dersom kunden ønsker å reklamere på pakkereisen, må dette gjøres innen rimelig tid etter at kunden ble oppmerksom på grunnlaget for reklamasjon. I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg mangelen. Reklamasjon skal i tilfelle rettes til Travel2football AS. Klage må for øvrig være fremsatt senest 1 måned etter pakkereisens avslutning, men mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

TVISTER: Dersom det oppstår tvist mellom kunden og arrangøren om forståelsen av disse vilkårene, bestillingen og øvrige reisedokumenter, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan den bringes inn for Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser innen 4 uker. Både den reisende og arrangøren kan bringe Reklamasjonsnemndas avgjørelse inn for de alminnelige domstoler med Nedre Romerike tingrett som rett verneting.

BEGRENSET ANSVAR: Der transporten av pakkereisen foregår med transportmidler som etter egen lovgivning har begrenset ansvar for skade/tap er arrangørens ansvar begrenset tilsvarende.

Forbehold om endringer: Det tas forbehold om endringer av priser samt opplysninger gitt i prislister, programmer og kataloger etter at disse er trykket.